ويژگی های لودسل ZSFY - TAP Version

 لودسل ZSFY علاوه بر اينـكه دارای استـاندارد OIML می باشد دارای ويـژگی های خـاص ذيـل جهت كابرد در بازار ايران 

نيز می باشد :

1- كابل لودسل

جنس روكش : از نوع PVC و به رنگ نارنجی ، نرم و قايل انعطاف 

طول كابل : 16 متر

نوع شيلد : از نوع مس بافته شده ( استفاده از شيلد بافته شده باعث حذف نويز های احتمالی می گردد )

سر سيم : لحيم كاری شده و وارنيش خورده جهت آماده بودن برای نصب

2- كرنش سنج

 از كرنش سنج های مارك HBM آلمان جهت حصول كيفيت مطلوب در اين لودسل استفاده شده است .

3- تست دمايی و آزمايشات كنترل كيفی لودسل

 هر لودسل تست دمايی و عملكرد خطی سختگيرانه تری را پشت سر گذرانده و به تنهايی مورد آزمايش OIML قرار گرفته  و آرم بر روی آن درج می گردد .

4- يكسان سازی

لودسل های مذكور يكسان سازی شده اند بدين معنی كه ميزان امپرانس خروجی و ولتاژ خروجی آن اندازه گيری می شود 

و لودسل هايی كه در يك محدوده خروجی يكسان هستند با يك نام مشايه مثلا" A يا B مشخص می شوند جهت چنين كاری 

لودسل ها در دستگـاه تست قـرار می گيرند و به ميـزان 30 تن بـار روی آن اعمال می شـود تا خروجی آن انـدازه گيری شود در 

چنين شرايطـی وقتی از يك كلاس لودسل در باسكول استفـاده شود ، تنظيـمات باسكول به راحتی صـورت می پذيرد و نياز به سی و خطای زياد جهت Corner Adjustment يا گوشه گيری نيست . 

5- مواد 

در لودسل های ارائه شده توسط اين نمايندگی جنس مواد شامل 40CrNiMoA می باشد .

6- گواهينامه نصب

پرسنل نصب اين لودسل با تجهيز شدن به ابزار مخصوص دارای گواهينامه می باشند .

7- گارانتی

تمامی لودسل هايی كه توسط پرسنل آموزش ديده نصب می گردد تا يكسال دارای گارانتی می باشد .