فوندانسیون شنارژدار

این نوع فونداسیون با طراحی منحصر به فرد به دلیل بتن ریزی در قالب های ویژه به روش قالب معکوس از دقت بسیار بالایی در ساخت برخوردار است.

این مدل فونداسیون علاوه بر ایجاد بستر مناسب جهت نصب سازه توانایی جذب نیروهای عرضی و طولی ناشی از حرکت وسیله نقلیه را داشته و بدلیل مقطعخاص به عنوان شناژ ورود و خروج نیز محسوب می گردد.